TH  |  EN

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ครูวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอรฺ์ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพื่อวางแผนในการช่วยพัฒนาความรู้และรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มึความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจะนำสื่อบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาที่มี QR code เชื่อมต่อไปยังวิดีโอสพกดนิ้วมือและท่าภาษามือของคำศัพท์บนบัตรภาพที่ใช้ในโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่งไปให้นักเรียนได้ทบทวนแบะเรียนรู้ที่บ้าน โดยมูลนิธิฯ จะช่วยจัดพิมพ์สมุดบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาพร้อมเรื่องเล่าและแบบฝึกหัดเพื่อให้คุณครูจัดส่งไปให้แก่นักเรียน พร้อมมีการนัดหมายพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ได้แนะนำให้ครูวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์ส่ง link สื่อวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร์และการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright ที่ได้จัดทำภาษามือประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนได่ทบทวนความรู้ที่บ้าน นอกจากนี้ได้ให้ความรู้และประสบการณ์กับคณะครูในการใช้แอปพลิเคชั่น cisco webex เพื่อประชุมหรือสอนออนไลน์

Facebook | คลิก