TH  |  EN

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

           ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร : 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8  ธันวาคม 2563

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้แก่ครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 26 โรงเรียน

ที่ผ่านมามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ผลจากการดำเนินงานปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนโค้ดดิ้ง อีกทั้งสามารถจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากบอร์ด KidBright เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลในการประกวดจากหลายเวที จึงทำให้เกิดการขยายผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ในครั้งนี้

  ซึ่งกิจกรรมในครั้งมีครูและนักเรียนพิการเข้าร่วมการอบรมจำนวน 9 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 2 โรงเรียน การอบรมในโครงการมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว สำหรับการอบรมในครั้งนี้ครูและนักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติในการใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน เพื่อจุดประกายให้เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งและนำไปต่อยอดในการอบรมในหลักสูตร KidBright ขั้นกลางและขึ้นสูงต่อไป

 ด้านอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ (ครูอร) น.ส. อรจิรา มหารัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า การที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้เด็กๆ ที่มีข้อบกพร่องได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และการที่ได้นำเด็กๆมาเข้าร่วมนี้ก็หวังจะให้เด็กได้มีความคิดที่เป็นระบบ มีการเพิ่มศักยภาพเฉพาะทางได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และได้ลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งจะได้เกิดการจดจำได้มากขึ้น เด็กจะได้ลองผิด ลองถูกและนำไปแก้ไขหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ และทางอาจารย์ก็จะได้นำความรู้ไปสอนนักเรียนคนอื่นๆที่สนใจต่อไป

  อีกมุมอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ครูนัฐ) นายนัฐพล ตุงคุณะ ครูผู้สอน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เล่าให้ฟังว่าอยากให้เด็กๆที่มาได้สนุกและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่มีในห้องเรียน เด็กๆพวกนี้โชคดีที่มีโครงการดีๆแบนี้ และอยากให้โครงนี้มีต่อไปอีกหลายๆรุ่น เพราะจะได้ให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปประยุกต์ใช้และนำไปสอนเด็กๆเพื่อต่อยอดต่อไป และสุดท้ายเด็กๆก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นไปอีกด้วย

  และหนึ่งในนักเรียนที่ได้คัดเลือก (น้องแอน) เด็กหญิงชมพูนุท สวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี บอกว่าตัวเองไม่มีความเข้าในการใช้งานบอร์ด KidBright มาก่อน แต่ก็หวังจะมาศึกษาเรียนรู้จากการเข้าอรอบในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปใช้และต่อยอดในด้านอีกๆ และไปสอนเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดความรู้จากการทำโครงการในครั้งนี้ สวทช. ได้มอบบอร์ด KidBright  ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 9 โรงเรียน ๆ ละ 50 บอร์ด เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกใช้ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งให้แก่นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย