TH  |  EN

การจัดนิทรรศการ “การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในงานประชุมวิชาการ