TH  |  EN

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมี นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่มีการดำเนินงานหลายโครงการ ทั้งการดำเนินงานด้านการใช้ไอทีและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ