TH  |  EN

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)

            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ค่าย“หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์) ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครูและเยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้าน e-Commerce และ/หรือ เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแข่งขันการทำโครงงานด้านอาหาร ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 จาก 12 โรงเรียน (ครู 21 คน, นักเรียน 60 คน) และสามารถดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ คลิก

facebook | คลิก