TH  |  EN

 กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์)
“การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2567 ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้คำปรึกษานักเรียน เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ ในการทำโครงงานได้ และได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในปี 2567 มีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 59 คน จาก 22 โรงเรียน