TH  |  EN

 อบรมการต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์ค่าย2

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 “หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน (ครู 23 คน, นักเรียน 58 คน) จาก 12 โรงเรียน