TH  |  EN

คลินิกโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรม“คลินิกโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ) วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาเรื่องการเขียนโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ก่อนส่งประกวด GLOBE Student Research Competition 2024 และเพิ่มเนื้อหาการจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูและนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน 60 คน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน