TH  |  EN

กิจกรรมสัญจรลงพื้นที่อบรม เรื่อง การเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรมสัญจรลงพื้นที่ อบรม เรื่อง การเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ รวมประมาณ 70 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง หลักการตรวจวัดดิน  ต้นไม้  และยุง ตามแนวทาง GLOBE Protocol และทราบถึงแนวทางพัฒนางานวิจัยที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งครู และนักเรียนจะได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดด้านโครงงานวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ต่อไป โดยในการลงพื้นที่สัญจรในครั้งนี้มี คณะทำงาน และวิทยากร ร่วมให้ความรู้นักเรียน ได้แก่
  1. รศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์   อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  2. รศ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส     อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  3. นางศรัญม์ศรา สุวรรณวัฒน์    ผู้จัดการมูลนิธิใจกระทิง
  4. นางสาวณัชชา อุนหะวรากร   เจ้าหน้าที่มูลนิธิใจกระทิง
  5. นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์    ผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯสวทช.
  6. นางสาวกิตติยา บำบัดภัย    นักวิชาการอาวุโส สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ สวทช.
  7. นางสาวเฉลิมขวัญ รักษา     เจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ