TH  |  EN

คลินิกสร้างโครงงานวิจัยและสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นครั้งที่ 2

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรม“กิจกรรม “คลินิกสร้างโครงงานวิจัยและสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
(1) โรงเรียนได้นำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อแก้ไข ปรับปรุงข้อเสนอโครงงานฯ ก่อนของบประมาณสนับสนุนการทำโครงงานฯ ในลำดับต่อไป
(2) อบรมแนวทางจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนค้นพบเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ พระอาจารย์ สามเณร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ทั้งในรูปแบบ ออนไซต์ และออนไลน์ จำนวน 16 โรงเรียน 70 คน