TH  |  EN

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล”

    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. เพื่อให้บุคลากรครู บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับเด็กเจ็บป่วย

     โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการแะพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ
Facebook | คลิก