TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2561
"พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้มีการอบรม “ค่ายอิคคิวซัง 2 แก้ปัญหาการทำโครงงาน” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน ทั้งสิ้น 18 โครงงาน จากโรงเรียน 11 แห่ง และคาดว่าจะมีสามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 รูป/คน มีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ช่วยในการจัดค่ายและให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ประมาณ 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน