TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 3 : “การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562)

     ค่ายอิคคิวซัง 3: “การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ให้แก่ครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดอบรมค่ายอิคคิวซังครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 : การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามเณรนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงาน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษา และคำแนะนำในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมรวม 2 แห่ง ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 44 รูป/คน (สามเณร 40 รูป, ครู 4 คน/รูป, จาก 2 โรงเรียน) โดยมีโครงงานที่ได้รับการสนันสนุนทุนจากมูลนิธิทั้งสิ้น 10 โครงงาน

facebook | คลิก