TH  |  EN

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

     ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา

       การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมชุนนุมคอมพิวเตอร์ และ ๓) คลินิก eDLTV ที่ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ อาจารย์โศจิกานต์ สตาภรณ์ จากโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี และ อาจารย์ไพวรรณ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน

       งานสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์จากเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พี่เลี้ยง จำนวน ๓๐ คน จาก ๑๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพปัว วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายเลขานุการโครงการฯ คณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม กว่า ๙๐ รูป/คน โดยได้ร่วมกันสรุปและวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโปรแกรมมิ่ง และการสร้างแนวทางขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต