TH  |  EN

จัดค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคเหนือ

 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง 1 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

            มีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานควบคุม GoGo board และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซังดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 133 รูป/คน ประกอบด้วย คณะครู 27 รูป/คน สามเณร 70 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 15 โรงเรียน และนักศึกษา 36 คน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก