TH  |  EN

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเอ็นเทค สวทช.
สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

     วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)-อาคารโยธี ถ.พระรามที่ 6 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ : ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและโทรมาตร (ระยะที่ 1) โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงานโครงการฯ

 

     โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเป็นโครงการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์และระบบโทรมาตร ในการใช้ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชิวิตและอาชีพภายในโรงเรียน ระบบบริการการแพทย์ทางไกล  และส่งเสริมการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในการดำรงชิวิตและการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกซึ่งโครงการในระยะที่ 1 มีผลการดำเนินงานดังนี้

     (ม.ค.-พ.ค. 2566) บริษัทเอไอเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ ได้ทำการปรับปรุงระบบเป็นแบบ Microwave เพื่อเพิ่มกำลังการส่งสัญญาณและกำลังไฟฟ้าของระบบในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ รร.ตชด.บ้านเลตองคุ  รร.ตชด.บ้านแม่จันทะและ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ จึงทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น และปี 2567 ทางบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม

     (มิ.ย.-ส.ค.2566) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทเอไอเอส ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ พร้อมอบรมครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในโครงการแบบออนไซด์ จำนวน 21 แห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.–30 พ.ย. 2566 ระบบพลังงานไฟฟ้าและการงานใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวน 21 แห่ง มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
      และที่ผ่านมาโครงการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “การประดิษฐ์ชุดไฟส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพาตนเอง” ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมในครัวเรือน นักเรียนมีแสงสว่างทำการบ้านและอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก 110 ครัวเรือน ใน 2 ชุมชน (ศกร.ตชด.อินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี และ ศศช.บ้านผาหม่น จ.เชียงใหม่) ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน มีชาวบ้านได้รับประโยชน์ 1,030 ครัวเรือน (25 ชุมชน)

     พร้อมกันนี้ ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบโทรมาตรในระยะที่ 2 (ปี 2566) ให้แก่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อสานต่อกิจกรรมของโครงการในพื้นที่ทรงงานตามพระราชดำริ ฯ ให้ยั่งยืนต่อไป