TH  |  EN

  สวทช. ติดตามผลการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth)
ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

   วันที่ 29 กันยายน 66 โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (HRH) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยจัดอบรมการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ให้กับสุขศาลาพระราชทานห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่นำร่องของโครงการจำนวน 7 แห่ง โดยเปิดทดสอบใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2566 จากการติดตามผลการใช้งาน พบว่า รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสุขศาลาพระราชทานของโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ยังมีปัญหาด้านการใช้งานระบบทางทีมวิจัยจึงดำเนินปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย มี ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผอ. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) คุณวัชรากร หนูทอง หัวหน้าทีมวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแม่เพรียง ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ  พัฒนพงศ์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้