TH  |  EN

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร

1. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
1.1 บทที่ 1 คุณลักษณะเบื้องต้นของพลเมืองดิจิทัล
1.2 บทที่ 2 พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี
1.3 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรม
1.4 บทที่ 4 กฎหมายลิขสิทธิ์
1.4.1 บทที่ 4.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ 
1.4.2 บทที่ 4.2 ใช้ICTอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
1.5 บทที่ 5 การเข้าถึงดิจิทัล
1.5.1 บทที่ 5.1 การเข้าถึงดิจิทัล
1.5.2 บทที่ 5.2การซื้ออิเล็กทรอนิกส์และการขายของสินค้า
1.6 บทที่ 6 ทรัพยากรสารสนเทศ
2. การรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
2.0 วีดิทัศน์แนะนำการเรียนรู้

2.1 โมดูล 1 การรู้เท่าทันสื่อ
2.1.1 การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย
2.1.2 การใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างปลอดภัย
2.1.3 การรับสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย
2.1.4 การรู้เท่าทันสื่อลวงโลก…อย่างมีวิจารณญาณ
2.1.5 การรู้เท่าทันสื่อกลั่นแกล้ง…อย่างมีวิจารณญาณ
2.2 โมดูล 2 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
2.2.1 ขั้นก่อนก่อนผลิตสื่อ
2.2.1.1 โมชั่นกราฟิก Preproduction
2.2.1.2 สื่อวีดิทัศน์ขั้น Preproduction
2.2.2 ขั้นผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
2.2.2.1 สื่อโมชั่นกราฟิกขั้นProduction
2.2.2.2 สื่อวีดิทัศน์ขั้นProduction
2.2.2.3 แนะนำมุมกล้อง
2.2.3 ขั้นหลังการสร้างสื่อ
2.2.3.1 เทคนิคการตัดต่อ
2.2.3.2 วีดิทัศน์ประกอบการเรียน ขั้น Post-Production
2.2.3.3 สื่อโมชั่นกราฟิกขั้น Post-Production
2.3 โมดูล 3 สื่อประกอบ และ แบบประเมินผลงาน
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
3.1 Microsoft Word
3.1.1 แนะนำการใช้โปรแกรม Word
3.1.2 การใช้ Microsoft Word ในการสร้างแบบฝึกหัดสำหรับคุณครู
3.2 Microsoft Excel
3.2.1 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารเงิน
3.2.2 การใช้ Excel วิเคราะห์ราคาขาย
3.3 Microsoft PowerPoint
3.3.1 สอนการใช้โปรเเกรม PowerPoint
3.3.2 การใช้ PowerPoint สำหรับผลิตสื่อการสอน
3.3.3 การบันทึกหน้าจอโดยใช้ PowerPoint
3.3.4 เครื่องมือของPowerPointสำหรับทำป้ายโฆษณา
3.3.5 การทำป้ายแสดงผลงานนักเรียน
3.3.6 การทำcomparation ผ่าน PowerPoint
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
4.1 การขายของออนไลน์
4.1.1 การขายของออนไลน์ V1
4.1.1.1 ความรู้พื้นฐานในการขายของออนไลน์
4.1.1.2 ความพร้อมในการขายของออนไลน์
4.1.1.3 แนะนำแพลตฟอร์มหรือช่องทางการขายของออนไลน์
4.1.1.4 วิธีการขายออนไลน์
4.1.2 การขายของออนไลน์ V2
4.1.2.1 หลักการขายของออนไลน์
4.1.2.2 หลักการขายของออนไลน์(ต่อ)
4.1.2.3 หลักการทำแคนวาสธุรกิจ
4.1.2.4 สาธิตการสมัครและใช้แพลตฟอร์ม facebook
4.2 การทำการตลาดเบื้องต้น
4.2.1 การทำการตลาดเบื้องต้น V1
4.2.1.1 ความหมายและความสำคัญของการตลาด
4.2.1.2 องค์ประกอบของการตลาดและกลยุทธ์ 8P
4.2.1.3 เรื่อง 9 กลุยุทธ์การตลาดออนไลน์
4.2.1.4 ยกตัวอย่างสินค้าและวิเคราะห์การตลาด
4.2.2 การทำการตลาดเบื้องต้น V2
4.2.2.1 การตลาดเบื้องต้น
4.2.2.2 5 กลยุทธ์
4.2.2.3 กลยุทธ์ 8P
4.2.2.4 ใบงานcanvas
4.3 การเป็น Youtuber
4.3.1 การเป็น Youtuber V1
4.3.1.1 แนวทางและลักษณะ
4.3.1.2 คลิปเทคนิคการพูดอย่างไรให้น่าสนใจ
4.3.1.3 ขั้นตอนการผลิตและถ่ายทำ
4.3.1.4 ขั้นตอนการผลิตและถ่ายทำ
4.3.1.5 ขั้นตอนการสร้างแชนแนลและการอัปโหลดคลิป
4.3.2 การเป็น Youtuber V2
4.3.2.1 ที่มาเเละความสำคัญ
4.3.2.2 คำนิยามเเละขั้นตอนการเตรียมตัว
4.3.2.3 บุคลิกภาพของยูทูบเบอร์ที่ควรมี
4.3.2.4 ขั้นตอนการผลิตสื่อที่ถูกต้อง
4.3.2.5 โปรเเกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ
4.3.2.6 การสร้างรายได้จาการเป็นยูทูปเบอร์
4.4 การทำแผ่นป้ายโฆษณา
4.4.1 การทำแผ่นป้ายโฆษณา V1
4.4.1.1 ประวัติของป้ายโฆษณา
4.4.1.2 ประเภทของป้ายโฆษณา
4.4.1.3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนทำป้ายโฆษณาและเรทราคา
4.4.1.4 4.4 หลักการออกแบบเบื้องต้น
4.4.1.5 แนะนำโปรแกรมที่ใช้
4.4.1.6 สอนใช้ PowerPoint ทำป้ายโฆษณา
4.4.1.7 เพิ่ม Font ในโปรแกรม PowerPoint
4.4.1.8 ตกแต่งป้ายโฆษณาโดยใช้ PowerPoint
4.4.2 การทำแผ่นป้ายโฆษณา V2
4.4.2.1 ความหมาย ประโยชน์ และความสำคัญของป้ายโฆษณา
4.4.2.2 ประเภท และเรทราคาของป้ายโฆษณา
4.4.2.3 โปรแกรมทำป้ายโฆษณา
4.4.2.4 หลักการออกแบบป้ายโฆษณา
4.4.2.5 ออกแบบป้ายโฆษณาด้วย PowerPoint
4.4.2.6 สอนทำป้ายโฆษณาด้วยการทำมือ
4.5 การทำอินโฟกราฟิก
4.5.1 การทำอินโฟกราฟิก V1
4.5.1.1 ทำความรู้จักกับ Infographic
4.5.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ Infographic
4.5.1.3 ทฤษฎีการใช้ตัวอักษรและการจัดวาง Layout
4.5.1.4 สอนปฏิบัติบนเว็ป Canva
4.5.1.5 สอนปฏิบัติด้วย PowerPoint
4.5.2 การทำอินโฟกราฟิก V2
4.5.2.1 อินโฟกราฟิกส์ คืออะไร
4.5.2.2 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก
4.5.2.3 การสร้างอินโฟกราฟิก
4.5.2.4 การใช้ canva ในการสร้างอินโฟกราฟิกส์
4.5.2.5 การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint