TH  |  EN

หนังสือ พระราชอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไอทีเฉลิมพระเกียรติ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2023/05/20years-Thai-CERN-book-eng.pdf20years-Thai-CERN-book