TH  |  EN

 

อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม(จังหวัดศรีสะเกษ) ให้สามารถนำชุดบทเรียนเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้นจากจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 171 เรื่อง ไปจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเองได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในทักษะการอ่าน คือ
• การอ่านจับรายละเอียด
• การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรื่อง
• การอ่านตีความโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาความสามารถดังกล่าวเป็นการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน
2. มีครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย
3. ครูสามารถใช้เครื่องมือได้ และได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องทางโครงการกำหนดแผนการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามการใช้เครื่องมือในครั้งถัดไปในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
facebook | คลิก