TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ

     สวทช.ร่วมกับ สพฐ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิงสำหรับนักเรียนพิการด้วย KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของ สวทช. โดยจัดอบรมการใช้งานให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจาก 26 โรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนพิการและโครงงานทั่วไป

    นับเป็นเวทีแรกในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของนักเรียนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่อาจพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานในการช่วยเหลือคนพิการด้วยคนพิการเอง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม