TH  |  EN

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)

 

      สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 3 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย

      มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ทุน ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่างๆ (สาขาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี) ได้แก่

      1. Master of Mechanical Engineering
      2. Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics
      3. Master of Electronic Science and Technology
      4. Master of Information and Communication Engineering
      5. Master of Control Science and Engineering
      6. Master of Computer Science and Technology
      7. Master of Materials Science and Engineering
      8. Master of Electrical Engineering

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง