TH  |  EN

รับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้สนใจด้านนิวทริโนเข้าร่วมอบรม THAI-KATRIN School on Neutrino Physics (กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT ตามพระราชดำริฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี )

Read More »

วิทย์ไมตรีไทย-จีน โครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน (JUNO) และบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 50

Read More »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Playlist

3 Videos
448437415_992042406042353_2198162854472025341_n
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข...
450098437_1003181434928450_4846645803151605260_n
กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา      โครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
239
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang...
Ntu2-2567
ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง...
messageImage_1719207517400
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน และผู้บริหารสถาบันในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะกรรมการความร่วมมือการวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ และทรงเป็นองค์ประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน กับสถาบันในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ จำนวน ๔ สถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
messageImage_1719225916793
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหาร และนักฟิสิกส์พลังงานสูงของเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานอบรมฟิสิกส์พลังงานสูงระยะสั้นเอเซียยุโรปแปซิฟิก (Asia-Europe-Pacific School of High Energy Physics) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย และคณะกรรมการโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต
ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
449606519_1003161091597151_8986581627442053551_n
กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร  ...
messageImage_1718182027286
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลจากสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration: CNSA) และคณะบุคคลจากหอดูดาวดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Astronomical Observatory: SHAO) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันของไทยที่ร่วมดำเนินการโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ และการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ VGOS เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลความก้าวหน้าของโครงการ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
2024-ste
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชาณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute...
UCDfinal2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD)...