TH  |  EN

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

  ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 นั้น ทรงมีรับสั่งให้ทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ดำเนินการอบรมครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 14 แห่งในภาคใต้ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครู และเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ความสามารถในด้านนี้ไปใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนได้ จึงได้มีการดำเนินงาน “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ขึ้น ในปี 2548 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร และครู ให้เข้าใจการนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป โครงการฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง กระทั่งปัจจุบัน (ปี 2563) มีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น 16 โรงเรียนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา อ่านต่อ

กิจกรรม

โรงเรียนได้รับตราพระราชทานฯ ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

     โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวม 9 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนบ้านกูวิง โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามีหยะห์ และโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ โรงเรียนนิรันดรวิทยา โรงเรียนอิบตีดาวิทยา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร โดยคณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน โดยได้สนับสนุนวิทยากรในการอบรม เป็นที่ปรึกษา และร่วมติดตามประเมินผลให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

อบรมออนไลน์