TH  |  EN

กิจกรรม

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »