TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม e-commerce โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

            วันที่ 8 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

             โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในโรงเรียนมีทั้งงานผ้าปักชาวเขา ผลิตภัณฑ์ที่พันด้วยเชือกกล้วยหรือผักตบชวา งานเสื้อผ้า เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมงานบริการ อาทิ งานโรงแรม ร้านกาแฟ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อ The Hmong (เดอะม้ง)

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้านักเรียนได้ที่ : คลิก

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


รูปภาพ