ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และปรับแผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) 

     สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2564, 2565, 2566) เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ ดังนี้

    1. Engineering Product Development (EPD)
    2. Engineering Systems and Design (ESD)
    3. Information Systems Technology and Design (ISTD)
    4. Science, Mathematics and Technology (SMT)

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th

 

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง