TH  |  EN

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021) จำนวน ๓ ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

5 มกราคม 2564 –  19 กุมภาพันธ์ 2564

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

20 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

26 กุมภาพันธ์ 2564

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

27 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 มีนาคม 2564

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

19 มีนาคม 2564

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/) และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

23 มีนาคม 2564

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

24 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

31 มีนาคม 2564 – 16 เมษายน 2564

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

24 เมษายน 2564

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)        

3 พฤษภาคม 2564

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ได้รับทุน (ตามข้อ 11)

4 พฤษภาคม 2564 – 7 พฤษภาคม 2564

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนสิงหาคม 2564

 

Timeline for the Students Selection Process of HRH- SUTD Scholarship

(for Academic Year 2021) 

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship

via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon 5 Jan 2021 – Fri 19 Feb 2021

 

2

PSIT/NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements

Sat 20 Feb 2021 – Thu 25 Feb 2021

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Fri 26 Feb 2021

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Sat 27 Feb 2021 – Thu 18 Mar 2021

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Fri 19 Mar 2021

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&).

Tue 23 Mar 2021

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Wed 24 Mar 2021 – Tue 30 Mar 2021

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Wed 31 Mar – Fri 16 Apr 2021

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat 24 Apr 2021

10

Announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/)  

Mon 3 May 2021


11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Tue 4 May –  Fri 7 May 2021

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of Aug 2021