TH  |  EN

 

นาโนเทค สวทช. : 18 ปี ขับเคลื่อนภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

     ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering: BME) ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านชีววิทยา วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข การฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยภาคี BME ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเครือข่ายการวิจัย ลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนด้านเครื่องมือและพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธานกรรมการภาคีวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สมาชิกภาคี BME เป็นหน่วยงานจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานและสถาบันวิจัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี BME จำนวน 4 ครั้งต่อปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และสถาบันวิจัย จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุม ประเด็น/ผลการประชุม
– ร่วมนำเสนอสถานะผลการดำเนินงานภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ประจำปี 2565 ทั้งมิติการพัฒนากำลังคน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมทูลเกล้าถวายรายงานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 13 มีนาคม 2566
– รับทราบผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ BMEiCON 2022 และ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ i-CREATe 2023 โดยเชิญชวนภาคี BME ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน
– สนับสนุนภาคีฯ มุ่งพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ร่วมเสนอผลงานเพื่อทูลเกล้าถวายรายงาน และร่วมขับเคลื่อน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ – รับทราบสถานะการจัดสรรทุน BME ประจำปี 2566 ที่ได้รับการจัดสรรแก่ภาคี จำนวน 21 ทุน