TH  |  EN

กิจกรรม “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

สร้างเมื่อ: 31 สิงหาคม 2563

กำหนดการการจัดกิจกรรม “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” แบบออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลนิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เวลา

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว

กิจกรรมที่ ๒ โครงงานลิฟต์ (3D-Print)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนเพื่อทดสอบระบบ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

 

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๑
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

ห้องที่ 1: A01-A28 (กรรมการชุดที่ ๑)

ห้องที่ 2: A29-A55 (กรรมการชุดที่ ๒)

ห้องที่ 3: A56-A83 (กรรมการชุดที่ ๓)

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๑
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

ห้องที่ 1: B01-B32 (กรรมการชุดที่ ๔)

ห้องที่ 2: B33-B64 (กรรมการชุดที่ ๕)

ห้องที่ 3: B65-B97 (กรรมการชุดที่ ๖)

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๑
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

ห้องที่ 1: L01-L12 (กรรมการชุดที่ ๗)

ห้องที่ 2: L13-L24 (กรรมการชุดที่ ๘)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปิด โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ ๑

   

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

บรรยาย หัวข้อ แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย (AI for Thai: Thai AI Service Platform)

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๒
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

จำนวน ๑๒ กลุ่ม

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๒
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

จำนวน ๑๕ กลุ่ม

นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๒
กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม)

จำนวน ๖ กลุ่ม

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

บรรยาย หัวข้อ Chatbot : ระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประกาศผลการแข่งขัน

   

เข้าฟังการบรรยายได้ที่  https://bit.ly/describeroomShowShare2020

ประกาศผลรางวัล ประเภทโครงงาน ระดับม.ต้น   >> ดาวน์โหลดที่นี่<<<

ประกาศผลรางวัล ประเภทโครงงาน ระดับม.ปลาย   >> ดาวน์โหลดที่นี่<<<

ประกาศผลรางวัล ประเภทโครงงานลิฟต์   >> ดาวน์โหลดที่นี่<<<

ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น) ห้องมูลนิธิ 1  

A01 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานแบบจำลองกังหันน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ม.ต้น โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

A02 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานอุปกรณ์วัดค่า pH ในดิน ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A03 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานบ้านเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A04 เวลา 09.00 -09.10 โครงงาน Intelligent Detector ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A05 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A06 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานเครื่องโจกคราม ม.ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัด สกลนคร

A07 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานถังขยะรีไซเคิลนับแต้ม ม.ต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

A08 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานเครื่องตากอาหาร ม.ต้น โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จังหวัด ยะลา

A09 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานเครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสำหรับคนหูหนวก ม.ต้น โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพ

A10 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานโรงเรียนอัจฉริยะ ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 จังหวัด ราชบุรี

A11 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง ระบบสายพาลลำเลียงอัตโนมัติ ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 จังหวัด เชียงใหม่

URL สำหรับนำเสนอ  https://meeting-nstda.webex.com/meet/chanchai.wongsarasin

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  ชาญชัย 0825466360 ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น) ห้องมูลนิธิ 2 

A12 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานหุ่นยนต์ปัดขยะ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A13 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานเรือเก็บขยะ ม.ต้น โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

A14 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานรถตรวจวัดฝุ่น ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A15 เวลา 09.00 -09.10 โครงงาน Vacuum Cleaner ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A16 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A17 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงาน Cleaner Robot ม.ต้น โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

A18 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานไขปริศนาระบบน้ำทั้งหมดกับระบบ KidBright ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปราณี จังหวัด นครปฐม

A19 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานระบบนับจำนวนบุคคลและวัดอุณหภูมิบุคคลที่เข้า – ออก อาคารญาติเยี่ยม ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 จังหวัด อุบลราชธานี

A20 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานเครื่องเตือนน้ำท่วม IoT ม.ต้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

A21 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานตู้เสื้อผ้าฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน ม.ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัด กระบี่

A22 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานถังขยะ ม.ต้น โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัด ปัตตานี

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/thunyanut

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  ชาญชัย 0825466360 ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น) ห้องจุฬา 1 

A23 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานห้องเรียนอัฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัด น่าน

A24 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานเครื่องปั้มน้ำ ม.ต้น โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัด ศรีสะเกษ

A25 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงาน โครงงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ม.ต้น โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัด แพร่

A26 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A27 เวลา 09.10 – 09.20 หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์เปิด-ปิดผ่านเซ็นเซอร์จับความเคลื่นไหว ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A28 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงาน Springer Handmade ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A29 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเซลล์ไฟฟ้าจำลอง ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A30 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานระบบแสงโซล่าเซลล์หันตามแสงอาทิตย์ ม.ต้น โรงเรียนเกียติแก้ววิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

A31 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานระบบนับยอดและควบคุมอุณหภูมิในหอนอน ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

A32 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานระบบคัดกรองญาติเยี่ยม ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 จังหวัด นครสวรรค์

A33 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานโรงตากปลาฉิ้งฉั้งผ่านระบบ IOT ม.ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัด กระบี่

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/chalermkwan.raksa

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่ขวัญ 084 017 9425ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น)  ห้องจุฬา 2 

A34 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานระบบถังขยะเตือนเมื่อเต็ม ม.ต้น โรงเรียนเกียติแก้ววิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

A35 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานระบบช่วยดูแลสวนพืชผัก 4.0 ม.ต้น โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัด น่าน

A36 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานเครื่องสรงน้ำพระธาตุ ม.ต้น โรงเรียนร้องแหย่งวิทยา จังหวัด แพร่

A37 เวลา 09.00 – 09.10 โครงงานเครื่องปั๊มเจลและวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด

A38 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานพ่อบ้านใจกล้า ม.ต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

A39 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานกล่องจดหมายอัจฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A40 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดพกพา ม.ต้น โรงเรียนสบเมยวิทยา จังหวัด แม่ฮ่องสอน

A41 เวลา 09.40 – 09.50 โครงงานตู้ปลาให้อาหารอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A42 เวลา 09.50 – 10.10 โครงงาน Auto Plant Net ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A43 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานเครื่องตัดหญ้า IoT ม.ต้น โรงเรียนศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี

A44 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงานห้อง SMART ญาติเยี่ยม : Kid ดี Kid ทำ คิดถึง ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 3 จังหวัด นครราชสีมา

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/nawaphat.khamsai

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่หมี่ 087 045 2333ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น) ห้องรำไพ 1 

A45 เวลา 08.30 – 08.40 แบบจำลองเครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนวัดบุญยืน จังหวัด น่าน

A46 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ม.ต้น โรงเรียนโพธิศรีวิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

A47 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

A48 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานตู้อบสมุนไพร ม.ต้น โรงเรียนร้องแหย่งวิทยา จังหวัด แพร่

A49 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานระบบเปิด-ปิดน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัด พัทลุง

A50 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงาน Food Machine ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A51 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องดักยุง ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A52 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานเครื่องเตือนการกินยา ม.ต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัด ลำปาง

A53 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานถังขยะคัดแยกอลูมิเนียม ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A54 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

A55 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานเครื่องไล่นกอัตโนมัติ ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 จังหวัด ระยอง

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/montakan.maitae

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่เดือน 099 321 5602ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ต้น) ห้องรำไพ 2 

A56 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องฟักไข่เบตงอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนบากง จังหวัด ปัตตานี

A57 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานห้องสมุดอัจฉริยะ ม.ต้น โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัด แพร่

A58 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานบ่อเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ ม.ต้น โรงเรียนวัดภูเก็ต จังหวัด น่าน

A59 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานแจ้งเตือนการเข้า-ออกรถยนต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ม.ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัด อำนาจเจริญ

A60 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานเครื่องแยกขวดพลาสติกขุ่น-ใส ม.ต้น โรงเรียนเกียติแก้ววิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

A61 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานสมาร์ทฟาร์ม ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา จังหวัด สมุทรปราการ

A62 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานพลังงานลม ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A63 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานรถส่งเอกสารเคลื่อนที่ By Smartphone ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A64 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานสวนผักไฮโดรโปนิกส์อเนกประสงค์ ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A65 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงาน the Binner ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

A66 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานเครื่องรายงานเหตุการณ์หอนอนผ่านแอพปริเคชั่นไลน์ ม.ต้น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 จังหวัด ขอนแก่น

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/alisa.suw

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่แนน 086 754 6090ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย) ห้องมธ. 1 

P01 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานถุงมือช่วยสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด

P02 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานป้ายไฟวิ่ง 3 ม.ปลาย โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

P03 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงาน ตู้ฟักไข่ 4.0 ม.ปลาย โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัด น่าน

P04 เวลา 09.00 -09.10 โครงงาน HB หมวกนิรภัย ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P05 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P06 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานถังขยะสร้างปุ๋ย ม.ปลาย โรงเรียนองครักษ์ จังหวัด นครนายก

P07 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงาน ตู้ล้างผักเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัด แพร่

P08 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานเครื่องไล่นกอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P09 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานรถไฟฟ้าอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัด ลำปาง

P10 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร Food Aid Devices ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P11 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานรถเก็บขยะอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

P12 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงานบาเทนเดอร์ ม.ปลาย โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จังหวัด ยะลา

P13 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานเครื่องวัด แจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละออง (PM 2.5) ควบคุมด้วย IOT ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัด กระบี่

P14 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานกล่องจดหมายอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัด ตาก

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/janyarat.mas

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  โบว์  094 449 7577ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย) ห้องมธ. 2 

P15 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

P15 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

P16 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัด พะเยา

P17 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานผ้าม่านไอน้ำอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนโพธิศรีวิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

P18 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานของสุขา 4.0 ม.ปลาย โรงเรียนร้องเข็มวิทยา จังหวัด น่าน

P19 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานตู้รับซื้อกระป๋องอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนร้องแหย่งวิทยา จังหวัด แพร่

P20 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานเครื่องแยกขนาดมะนาวอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัด นครนายก

P21 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องช่วยเดินผู้สูงอายุ ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P22 เวลา 09.40 – 09.50 โครงงานอุปกรณ์ตรวจสอบและเตือนภัย PM2.5 ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P23 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานเครื่องเสียงตามสายอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัด สกลนคร

P24 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงาน Intelligent Vegetable Growing Machine ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P25 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานรถตู้อัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัด พัทลุง

P26 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงาน Smart farm เรื่องของดาว (เรือง) ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

P27 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานโรงเรือนถั่วงอก ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัด แม่ฮ่องสอน

P28 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานปลาตีน ม.ปลาย โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัด ปัตตานี

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/kanyarin

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่หลิง 064 956 4635ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย) ห้องมทร.1 

P29 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI แบบดิจิตอล ม.ปลาย โรงเรียนโพธิศรีวิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

P30 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานตู้ไปรษณีย์ แจ้งเตือนระบบ SMS ม.ปลาย โรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัด น่าน

P31 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานระบบบำบัดน้ำเน่าเสียอัตโนมัติด้วยกังหันน้ำ ม.ปลาย โรงเรียนองครักษ์ จังหวัด นครนายก

P32 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานแบบจำลองระบบล็อคบ้านอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัด แพร่

P33 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานเรื่องขี้ ๆ ของไส้เดือน ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

P34 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดร จังหวัด อุดรธานี

P35 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องจำหน่ายดินสอไม้อัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัด แม่ฮ่องสอน

P36 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัด พะเยา

P37 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานเปิด- ปิด ผ้าม่าน ผ่านมือถือ และความเข้มของแสง ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัด อำนาจเจริญ

P38 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานเครื่องเจาะดินแบบจำลองอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนบากง จังหวัด ปัตตานี

P39 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P40 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงานสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P41 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานโคมไฟฟอกอากาศโดยใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัด กระบี่

P42 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานเรือเก็บขยะ เวอร์ชั่น 2 ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัด ขอนแก่น

P43 เวลา 10.50 – 11.00 โครงงานฟาร์มอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัด นราธิวาส

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/supattra.bubpar

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  เปรี้ยว 096 732 4926ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย) ห้องมทร.2 

P44 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย KidBright ม.ปลาย โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัด ศรีสะเกษ

P45 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานระบบป้องกันขโมย ม.ปลาย โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัด น่าน

P46 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ ม.ปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัด นครนายก

P47 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานระบบน้ำหมุนเวียนคลายความร้อนอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จังหวัด พะเยา

P48 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงาน life easy for all ม.ปลาย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

P49 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานกังหันแรงดันน้ำแม่ยวม ม.ปลาย โรงเรียนสบเมยวิทยา จังหวัด แม่ฮ่องสอน

P50 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานพัดลมอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

P51 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าว IoT แบบเปียกสลับแห้ง ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด

P52 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานปลูกผักอินทรีย์ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุคเราะห์ 25 จังหวัด แพร่

P53 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานเสียงเตือนการเข้า – ออกบริเวณประตูหนีไฟ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัด ชุมพร

P54 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงาน Manage Doorbell With IOT ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P55 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงาน เครื่องแจ้งเตือนการลืมปิดน้ำ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

P56 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานพัดลม Modern Fan ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัด ตาก

P57 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานตู้ปลูกผักอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัด ปัตตานี

URL สำหรับนำเสนอ https://zoom.us/j/5837756061

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ https://zoom.us/support/download

ผู้ดูแลห้อง  เปรี้ยว 096 732 4926ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย) ห้องมช.1 

P58 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องไล่นกอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

P59 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนบากง จังหวัด ปัตตานี

P60 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ

P61 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานปรับระดับพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิ(ต่อยอด) ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัด อำนาจเจริญ

P62 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสตอว์เบอรี่ ม.ปลาย โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จังหวัด ยะลา

P63 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงาน box-box ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P64 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนัก ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัด ลำปาง

P65 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานเครื่องผลิตน้ำจากอากาศอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัด นครนายก

P66 เวลา 09.50 – 10.00 โครงานเตือนภัยน้ำท่วม ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

P67 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานระบบควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัด สิงห์บุรี

P68 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานEnergy Management System ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P69 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 2020 ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด นครนายก

P70 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานผู้ช่วยเลี้ยงปลาอัตโนมัติ ม.ปลาย ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัด ลพบุรี

P71 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานหุ่นยนต์เก็บขยะในน้ำ IOT พลังงานแสงอาทิตย์ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัด กระบี่

P72 เวลา 10.50 – 11.00 โครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัด แม่ฮ่องสอน

URL สำหรับนำเสนอ https://cmu-th.zoom.us/j/95475432227

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ https://zoom.us/support/download

ผู้ดูแลห้อง  พี่หมี่ 087 045 2333ลำดับการนำเสนอโครงงาน (ม.ปลาย)  ห้องมช.2 

P73 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานเครื่องช่วยหมักปุ๋ยอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

P74 เวลา 08.40 – 08.50 โครงงานอุปกรณ์ไล่นกและแมลง ม.ปลาย โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

P75 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานแขนกลปักธูป Mechanical Arm Stick Incense ม.ปลาย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

P76 เวลา 09.00 -09.10 โครงงานระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ม.ปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

P77 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานตู้ขนมหยอดเหรียญสำหรับสหกรณ์ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

P78 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานคอกหมูอัจฉริยะ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

P79 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเพลเทียร์ (Electrical From Peltier) ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

P80 เวลา 09.40 -09.50 โครงงานเครื่องอบสมุนไพร ม.ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

P81 เวลา 09.50 – 10.00 โครงงานโรงเรือนอัจฉริยะ IoT ม.ปลาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

P82 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงาน Smart Classroom for Deaf ม.ปลาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพฯ

P83 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานแปลงผักสาธิตด้วยนาโนเทคโนโลยีผ่านระบบ IOT ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

P84 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานแจ๊คเก็ตปรับอุหณภูมิ ม.ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

P85 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานตู้ฟักไข่ไก่เบตง ม.ปลาย โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

URL สำหรับนำเสนอ https://meet.google.com/osw-yebc-acq

สมัครสมาชิกของ Gmail ในการเข้าใช้งาน https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=th

ผู้ดูแลห้อง  พี่หมี่ 087 045 2333


ลำดับการนำเสนอโครงงานลิฟท์ 

L01 เวลา 08.30 – 08.40 โครงงานลิฟต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง

L02 เวลา 08.40 – 8.50 โครงงานลิฟต์สำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการนั่งโฟร์แชร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

L03 เวลา 08.50 – 09.00 โครงงานลิฟต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

L04 เวลา 09.10 – 09.20 โครงงานลิฟต์โดยสาร โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

L05 เวลา 09.20 – 09.30 โครงงานลิฟต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

L06 เวลา 09.30 – 09.40 โครงงานลิฟต์ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

L07 เวลา 09.40 – 10.00 โครงงานลิฟต์โดยสาร โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

L08 เวลา 10.00 – 10.10 โครงงานลิฟต์ 4 ชั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

L09 เวลา 10.10 – 10.20 โครงงานการจำลองระบบการทำงานของลิฟท์ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

L10 เวลา 10.20 – 10.30 โครงงานลิฟต์โดยสาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฯ จังหวัดสุราษธานี

L11 เวลา 10.30 – 10.40 โครงงานลิฟต์ (สมบูรณ์ศาสน์) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

L12 เวลา 10.40 – 10.50 โครงงานลิฟต์โดยสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

L13 เวลา 10.50 – 11.00 โครงงานลิฟท์อัจฉริยะจักรกล โรงเรียนปรางกู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

L14 เวลา 11.00 -11.10 โครงงานลิฟต์อัจริยะ โรงเรียนวัดประชานิมิตรฯ จังหวัดศรีสะเกษ

URL สำหรับนำเสนอ https://meeting-nstda.webex.com/meet/renuka

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้นำเสนอ  https://www.webex.com/downloads.html

ผู้ดูแลห้อง  พี่เร 062 229 6468