โครงการการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright- IoT
ในกิจกรรมการพัฒนาครูและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
กับการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม IT (Internet of Things)