TH  |  EN

จัดอบรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
      โครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัด กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2567 กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 150 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 14 โรงเรียน
     การอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 อบรมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ผ่าน browser ด้วย pictoblox ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การ coding เพื่อแยกแยะโรคของใบไม้ โดยทีมวิทยากร นาย จิระศักดิ์ สุวรรณโน หลักสูตรที่ 2 การสร้างพื้นฐานต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งสองหลักสูตรจะเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าอบรมใช้ทำโครงงานในอนาคตได้