TH  |  EN

ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D Printer ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินกิจกรรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D Printer” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer” ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ โดยมี อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และผู้ช่วยวิทยากร เป็นวิทยากรอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 65 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 6 โรงเรียน