TH  |  EN

 

ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

                มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินกิจกรรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D Printer” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer” ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนทสรช. ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (รังสิต) โดยมี อาจารย์กีรดิษ สายพัทลุง ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม และทีมงานผู้ช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนายปริญญา ผ่องสุภา สังกัดฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นวิทยากรการอบรม ในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งหมด 84 คน รวม ครูและนักเรียน จาก 15 โรงเรียน