TH  |  EN

         บรรยากาศการนำเสนอและประกวดผลงาน “โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ กรุงเทพมหานคร