TH  |  EN

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

          ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

          บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 7 มีนาคม  2567 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โดยเอกสารการสมัครทั้งหมดต้องมาถึงที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในประกาศรับสมัครภายในวันที่ 7 มีนาคม 2567 มูลนิธิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2567

   • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
     • จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 3 ทุน
     • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 7 มีนาคม 2567
   • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/
     • สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 4 สาขา ได้แก่
       (1) Engineering Product Development (EPD)
       (2) Engineering Systems and Design (ESD)
       (3) Information Systems Technology and Design (ISTD)
       (4) Science, Mathematics and Technology (SMT)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือก

ใบสมัคร

Timeline for the Students Selection Process of
HRH – Singapore University of Technology and Design (SUTD) Scholarship (for Academic Year 2024)
(According to the announcement dated 28 February 2024,
Extend the deadline for applying for a scholarship to study at the SUTD)
Updated, as of 28 February 2024

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship
via https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/  which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon December 25, 2023 –

Thu March 7, 2024

2

PSIT / NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements:

A.     Completed (or expected to complete in the current academic year)
a Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines.

B.     Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.5
(out of 4.0), is among the top 5% of the graduating cohort and has or expected to receive a First-Class Honors (Highest Distinction / Summa Cum Laude).

C.     English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English)

–         TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or

–         IELTS: a minimum score of 6.5 over all components

Thu March 7, 2024

– Fri March 8, 2024

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Fri March 8, 2024

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Fri March 8, 2024 –
Fri March 15, 2024

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Fri March 15, 2024

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link. (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

Tue March 19, 2024

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Wed March 20, 2024 –

Tue March 26, 2024

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Wed March 27, 2024 –

Fri April 12, 2024

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat April 20, 2024

10

PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website

(https://www.princess-it.org/scholarship/SUTD/)

Mon May 6, 2024

11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Tue May 7, 2024 – 

Wed May 15, 2024

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of

Aug 2024

 

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ฉบับแก้ไขตามประกาศมูลนิธิฯ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์)

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่

https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/

25 ธันวาคม 2566 –  

7 มีนาคม 2567

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

7 มีนาคม 2567-

8 มีนาคม 2567

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

8 มีนาคม 2567

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

8 มีนาคม 2567 –

15 มีนาคม 2567

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

15 มีนาคม 2567

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/)

และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

19 มีนาคม 2567

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

20 มีนาคม 2567 –

26 มีนาคม 2567

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

27 มีนาคม 2567 –

12 เมษายน 2567

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2567

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์

https://www.princess-it.org/scholarship/sutd/        

6 พฤษภาคม 2567

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุน
(ตามข้อ 10)

7 พฤษภาคม 2567 –

15 พฤษภาคม 2567

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนสิงหาคม 2567

 ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 , 089-452-4244 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th