resize การดำเนินงาน : ไอทีเพื่อคนพิการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ และอดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว. เข้าเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นท่านแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว

    ถือเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และ/หรือนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ นานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับประเทศ สำหรับการสรรหาและการมอบรางวัล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเพียงปีละ 1 คน จากรายชื่อที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอเข้ามา ทั้งนี้รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย เงินรางวัล 2,000,000 บาท เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ

    แต่เดิมเมื่อปี 2535 โดยการรวมตัวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และอีก 7 หน่วยงานในภาคเอกชน ดำเนินโครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศเป็นโครงการที่บริหารและจัดการโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (“มูลนิธิ”) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนงานด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้เจริญเข้าสู่ระดับที่สามารถแข่งขันหรือทัดเทียมในระดับสากล การดำเนินงานหลักที่ผ่านมา เป็นการจัดประกวดโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

    ซึ่งต่อมาปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ มีมติเห็นควรให้ปรับรูปแบบการดำเนินงาน จากการประกวดโครงการ เป็นการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการคิดค้น พัฒนา หรือประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เพื่อให้รางวัลมีความพิเศษ โดดเด่น มีคุณค่าสูงและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับ ที่ยังไม่เคยมีการให้รางวัลในรูปแบบเช่นนี้มาก่อน ต่อมาในปี 2561 มูลนิธิ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ โดยได้รับการรับรองชื่อใหม่จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางจังหวัดนนทบุรีเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 ดังนั้น และต่อมาปี 2562 ได้รับพระราชทานชื่อรางวัล ว่า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกในปี 2563

ลำดับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

1

ปายวิทยาคาร

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณใกล้โป่งน้ำร้อนกับพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2

ปายวิทยาคาร

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณใกล้แหล่งน้ำพุร้อนเหมืองแร่กับดินบริเวณพื้นที่ทำเกษตรกรรมชองชาวบ้าน

ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระเทียม

3

ปายวิทยาคาร

การศึกษาผลของระยะห่างจากน้ำพุร้อนต่อสมบัติของดินในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4

ห้องสอนศึกษาฯ

การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินฝั่งที่ไม่มีพนังกั้นน้ำและฝั่งที่มีพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำปายบริเวณ

ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

ห้องสอนศึกษาฯ

การศึกษาผลกระทบจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ต่อคุณภาพน้ำในหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

6

ห้องสอนศึกษาฯ

ผลของไฟป่ากับการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาลักษณะของ คุณภาพน้ำ คุณภาพดินท้องน้ำของแหล่งที่พบผักกูด ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์จากน้ำเสียของจอกหูหนูและแหน

บริเวณน้ำทิ้งของโรงอาหารโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

9

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

ขุนยวมวิทยา

การปรับปรุงสมบัติของดินบริเวณแปลงเกษตรโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11

ขุนยวมวิทยา

การวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพืื้นที่ชุมชน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

12

สบเมยวิทยาคม

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกพริกกระเหรี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13

สบเมยวิทยาคม

คุณภาพของน้ำในการเลี้ยงปลา

14

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตาดอกของลำไยที่ใช้สารเคมีกระตุ้นการออกดอกช่วงเดือนธันวาคม

และเดือนมกราคม ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง

15

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดิน และจำนวนของสัตว์หน้าดินบริเวณสวนลำไยอินทรีย์ และสวนลำไยใช้สารเคมี

ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

16

ราชประชานุเคราะห์ 26

การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกหอมแดง บริเวณสวนเกษตร

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ด้วยจุลินทรีย์ พด. 12 ร่วมกับปุ๋ยหมัก

17

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษานิเวศวิทยากับดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

18

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน


 

การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

การลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่โครงสร้างพื้นฐานหลัก อาทิ ไฟฟ้าและโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ป่า ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและยังนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม

โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด และสพฐ.)

ความเป็นมา

ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง

ในการดำเนินงาน สวทช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาอีก ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกันจัดทำ "โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๑" ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Stand Alone ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ๔๘๐ วัตต์ (Wp) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวันประมาณ ๑.๕ หน่วย (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) ไปติดตั้งให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวน ๓๖ แห่ง (สังกัดสพฐ. จำนวน ๑๒ แห่ง  และสังกัด กศน. จำนวน ๒๔ แห่ง)  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีไฟฟ้าสำหรับโทรทัศน์ซึ่งใช้รับชมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นพื้นฐาน เช่น หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่น VCD เครื่องขยายเสียง และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

เมื่อเริ่มโครงการระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) สวทช. ทราบว่า กระทรวงพลังงาน มีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาฯ รวมทั้งในพื้นที่ห่างไกลอื่น ๆ จึงได้หารือกับกระทรวงพลังงานเรื่อง ขอมอบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๒ แห่ง ให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ตอบรับดูแลเรื่องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฯ ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๒ แห่ง โดยจะจัดเข้าแผนงานประจำปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานมามุ่งเน้นติดตั้งระบบติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้นำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน และหาทางแก้ไขเมื่อระบบชำรุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปการดำเนินงานโครงการระยะที่ ๓ จะดำเนินงานภายใต้ “โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Marginalized Area)” วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในพื้นที่ชนบทให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกันโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนโรงเรียน ๒๐ แห่ง (ซึ่งรวมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาฯ ในสังกัด กศน. จำนวน ๘ แห่งที่สวทช. ดำเนินการมาก่อนหน้านี้) ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี (เมษายน ๒๕๕๙มีนาคม ๒๕๖๒)

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”

เครดิตโดย สำนักข่าวไทย
original link : คลิก

เมื่อ :วันที่ 15 ก.ค. 2562 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ
งาน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ
เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
จัดโดย : สำนักพระราชวัง

        หัวข้อข่าว : เวลา 10.30 น. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทุนการศึกษาประจำปี 2562 ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ

 รายละเอียดของข่าว :

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ในการนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

  มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 19 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 16 คน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทางคลินิก และบริหารธุรกิจ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน 8 คน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 คน

  ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน ศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 คน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 1 คน นักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2562 สืบเนื่องจาก ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences :UCAS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีผู้รับทุนตามความร่วมมือดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 12 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 คน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 คน รายนามนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

  1) นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ

  2) นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์

  3) นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

  4) นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด

  5) นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

  6) นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

  7) นางสาวอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

  นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

  8) นายชยุตม์ บรรเทิงจิตร

  9) นายตาวัน เจริญพิทยา

  10) นางสาวสุขุมาล แสนแก้วทอง

รูปภาพที่ 1 ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. คณะนักเรียนผู้ได้รับพระราชทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ

รูปภาพที่ 2 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

รูปภาพที่ 3 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

รูปภาพที่ 4 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

รูปภาพที่ 5 นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

รุ่นที่ 1 ปี 2017/2560


 นายกฤตภัค นาเอี่ยม ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อวิจัย Summer Project “Electron Beam Ion Trap Preparation for the HILITE Penning Trap Experiment”

นายวทัญญู ฟูแสง ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และ วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อวิจัย Summer Project “Assembly and commissioning of a test stand for pulsed gas valves for a new UNILAC gas stripper”


รุ่นที่ 2 ปี 2018/2561

นายกีรติ กีรติกานต์ ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้อวิจัย Summer Project “Preparation of Spectroscopy on Magnesium Ion beam”

นายกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อวิจัย Summer Project “Rapid extraction of short-lived isotopes from a buffer gas cell for use in gas-phase chemistry to access element beyond Fl”


รุ่นที่ 3 ปี 2019/2562

นายศุภโชค บัวรักษ์ ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้อวิจัย Summer Project “Preparation of Neutral Fragment Imaging for Stored Ions in CRYRING@ESR”

นางสาววริศรา จารุจินดา ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อวิจัย Summer Project “Monte Carlo Simulation for Radiation Protection”


หนังสือคู่มือ Safety    คลิกรูปเพื่อ Download

 

หนังสือ คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย    คลิกรูปเพื่อ Download

หนังสือ รายงานโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ระหว่างปี 2550-2560    คลิกรูปเพื่อ Download

หมวดหมู่รอง