TH  |  EN

ผลการดำเนินงานปี 2565 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

    เวลา 9.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566 โดยวาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2566 ของกลุ่มโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

    ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากสถาบันที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้ร่วมกันถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยกิจกรรมจะเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

    ในปี 2565 มูลนิธิฯ ได้พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจฯ คนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 8,000 คน ได้สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่สถานศึกษา 23 แห่ง มีผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย นักเรียนและครูรวมกว่า 4,000 คน คนในชุมชนกว่า 13,000 คน จากเกือบ 3 พันครัวเรือน มีเด็กป่วยได้รับการศึกษาในศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยฯ ในโรงพยาบาล ทำให้ไม่เสียโอกาสในการเรียน กว่า 30,000 คน

 ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินงานในปี 2565 ได้แก่
• การดำเนินงานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า 800 คน มีเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและครบกระบวนการ มีโรงพยาบาลเครือข่ายครอบคลุมครบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ ในโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว กว่า 300 คน มีการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ที่เกิดจากการใช้กระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี และส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ กว่า 30 เรื่อง
• การพัฒนาและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ในรูปแบบวิดีโอออนดีมานต์ (on-demand) สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 687 ตอน เผยแพร่ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์ ผ่านระบบ MOOC (อ่านว่า มู้ก) ตามรายวิชาตามหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต วิชาบาลีพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่เรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ผ่าน External Harddisk สำหรับหน่วยงานที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เรือนจำ/ทัณฑสถาน มูลนิธิฯ ได้มอบ External Harddisk ที่มีบทเรียนภาษาบาลี ให้แก่โรงเรียน เรือนจำ ทัณฑสถาน 130 แห่ง มีผู้เรียนกว่า 6,000 คน

วาระDocumentsPresent
3.1.1 โครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อพระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีDownloadDownload
3.1.2 โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่DownloadDownload
3.2. โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริฯDownloadDownload
3.3 โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีDownloadDownload
3.4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริฯDownloadDownload
3.5 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)DownloadDownload
4.1 โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) 
4.1.1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.DownloadDownload
4.1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์DownloadDownload
4.1.1.3 โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นDownloadDownload
4.1.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมDownloadDownload
4.1.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามDownloadDownload
4.2  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
4.2.1 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ  (รายงานกรณีศึกษา )DownloadDownload
4.2.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการDownloadDownload
4.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลDownloadDownload
4.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังDownloadDownload
4.5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคมุ้ครองเด็กและเยาวชนDownloadDownload