resize การอบรม“โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติิธรรม” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และในปี ๒๕๖๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) ในการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติิธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย

     โครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อสื่อสารสาธารณะ สร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้

(๑) หลักสูตรการเงินการออม   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๒) หลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่าย   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๓) หลักสูตรจิตอาสา-จิตสาธารณะ

(๔) หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

(๕) หลักสูตรการตลาดเบื้องต้น

(๖) หลักสูตรการขายของออนไลน์

(๗) หลักสูตร การทำแผ่นป้ายโฆษณา

(๘) หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก

(๙) หลักสูตรการเป็น Youtuber