resize การอบรมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หลักสูตรการเรียนรู้เบื้องต้น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผ่านไปแล้ว สำหรับโครงการ "การอบรมการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หลักสูตรการเรียนรู้เบื้องต้น" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดการอบรม “การทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หลักสูตรการเรียนรู้เบื้องต้น” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีอาจารย์คงกฤช ปิตานนท์ อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราด เข้าร่วมอบรม 6 โรงเรียน จำนวน 41 คน ปล. สำหรับ น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจโครงการนี้ เตรียมตัวได้เลย ครั้งที่ 2 เร็วๆนี้ แน่นอน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ คลิก