resize กิจกรรมShowShare 2022 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Show & Share 2022 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้ มูลนิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กิจกรรมการแข่งขัน "โครงงาน"
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท : 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
              2. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
              3. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดการส่งโครงงานเข้าประกวด
     1. จำนวนผู้เข้าประกวด ทีมละไม่เกิน 4 คน แต่ละทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 โครงงาน
     2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
     3. จัดทำ Clip VDO ความยาว 3 – 5 นาที พร้อมนำขึ้น YouTube
     4. จัดทำโปสเตอร์ขนาด 1 หน้า A4 ข้อมูล ภาพ ที่นำมาประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากได้รับอนุญาตควรอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ใด ๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
     5. รูปภาพคณะทำงานคู่โครงงาน 1 รูป ( .jpg )

รางวัลในการประกวด   ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น 
     ประเภท : 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
     ประเภท : 2. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
     ประเภท : 3. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทอง
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญเงิน
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

รางวัลในการประกวด   ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ประเภท : 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
     ประเภท : 2. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
     ประเภท : 3. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทอง
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญเงิน
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

>> ลงทะเบียนประกวดโครงงาน <<

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พย 2565)


กิจกรรมการแข่งขัน "โครงงานลิฟต์"

ข้อกำหนดการส่งโครงงานเข้าประกวด
     1. จำนวนผู้เข้าประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 โครงงาน
     2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
     3. จัดทำ Clip VDO ความยาว 3 – 5 นาที พร้อมนำขึ้น YouTube
     4. รูปภาพคณะทำงานคู่โครงงาน 1 รูป ( .jpg )

รางวัลในการประกวด
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทอง
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญเงิน
      เหรียญรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

>> ลงทะเบียนประกวดโครงงานลิฟต์ <<

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พย 2565)


กิจกรรมการแข่งขัน "หุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น"

ข้อกำหนดการส่งโครงงานเข้าแข่งขัน

  • 2 คน / ทีม

รางวัลในการประกวด
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร

>> ลงทะเบียน การแข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น <<

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พย 2565)


กิจกรรมการแข่งขัน "หุ่นยนต์บีม+KidBright"

ข้อกำหนดการส่งโครงงานเข้าแข่งขัน

  • 2 คน / ทีม

รางวัลในการประกวด
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร

>> ลงทะเบียน การแข่งขันหุ่นยนต์บีม+KidBright <<

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พย 2565)


กิจกรรมการแข่งขัน "หุ่นยนต์ไต่ราว"

ข้อกำหนดการส่งโครงงานเข้าแข่งขัน

  • 2 คน / ทีม

รางวัลในการประกวด
       รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เกียรติบัตร
       รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เกียรติบัตร

>> ลงทะเบียน หุ่นยนต์ไต่ราว <<

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พย 2565)