resize ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

 

    สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 3 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนดังกล่าว แล้วดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

    ในปีการศึกษา 2560 นี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงว่า จะทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 3 ทุน ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รวม 5 สาขาวิชา (สาขาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี) ได้แก่

    1. Master of Electrical Engineering

    2. Master of Power Engineering and Thermal Fluid Science

    3. Master of Mechanical Engineering

    4. Master of Electronic and Information Engineering

    5. Master of Applied Economics

.

    ปัจจุบัน (ปี 2560 ) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 16 คน สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 10 คน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณนฤมล สุขเกษม
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81922
โทรสาร 02 644 8134
Email : Naruemon.sukkasame@nstda.or.th

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

รุ่นที่ 1 ปี 2554


1. นายณธีร์ธง ตันติธีรวิทย์
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อสาขา : Master of Applied Economics, International Trade (ศึกษาเป็นภาษาจีน)
สำเร็จการศึกษา: มิถุนายน 2558


2. นางสาวพวงพร เนาวภูต
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาต่อในสาขา : Master of Management Science (MMS)
สำเร็จการศึกษา : มกราคม 2557

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง