resize ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium

      27 กันยายน 2554 : การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลแบบกริดเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณร่วมกัน

       เพื่อแสวงหาความร่วมมือให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมทำการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงกับกลุ่ม การทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid Experiment) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของไทย

 

       การเสริมสร้างความแข้มเข็งในการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของไทย โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium จึงถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่มีความจุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง และเพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับรองรับการวิจัยสาขาอื่นๆ ด้วย

 

       ส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามความร่วมมือนี้ จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความจุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง  เพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมดำเนินการ Consortium ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้งเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้รองรับการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สำหรับเป็นทรัพยากรการคำนวณของการวิจัยสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากฟิสิกส์อนุภาคอันได้แก่

 

1. ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

4. วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคำนวณ

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

       โครงการนี้ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)