TH  |  EN

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำ โครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ โครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ไขเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ต่อระดับอดุมศึกษาในโควตาพิเศษ อ่านต่อ… 

 

กิจกรรม

วีดิทัศน์

เอกสารเผยแพร่

บทเรียน / MOOC / คู่มือ

อบรมออนไลน์

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ภาคเหนือ” โครงการพัฒนาทักทศตาษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 8 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเมพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร สวทช. (โยธี)

อ่านต่อ »

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ภาคใต้” โครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 8 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร สวทช. (โยธี)

อ่านต่อ »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง