วีดิทัศน์

วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานรูปธรรมจากประสบการณ์ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา repliche orologi เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตน­ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้

 

วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนา และนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ