วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  |  วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  |   วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตารางสัมนาสำหรับบุคลทั่วไป

ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  ซักซ้อมพิธีรับเสด็จ (สำหรับผู้เกี่ยวข้อง)
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕

แขกผู้มีเกียรติประจำที่นั่ง ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

๐๙.๐๐ น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   jpg  video-icon

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ
“๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” และทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวพระราชดำริใน
การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ

๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา
วิทยาปริทรรศน์” บริเวณด้านหน้าห้องประชุมภายในบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรตามพระราชอัธยาศัย

๑๐.๓๐ น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐

• นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการ / ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ
• ผู้เข้าร่วมงานรับหนังสือรวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี replicas de relojes พร้อมเอกสารงานสัมมนาและนิทรรศการ ณ จุดลงทะเบียน
• ผู้แทนหน่วยงานรับหนังสือ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” (หน่วยงานละ ๑ เล่ม) ณ บูธเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ ผู้บริหารพบสื่อมวลชน  ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส”
ณ ห้อง Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ และคณะสื่อมวลชน รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ การประชุมระหว่างกรรมการโครงการ replika väska กับผู้บริหารหน่วยงานในโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการ
และผลที่คาดหวัง และตอบข้อซักถาม ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   jpgโดย คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
• ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
• ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
• ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
• นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
• นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
• ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

 **หมายเหตุ: กำหนดการในช่วงพิธีเปิดโดยจะเอียดจะแจ้งให้ทราบที่ https://princess-it.org/60th-anniversary/