วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  |  วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  |   วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตารางสัมนาสำหรับบุคลทั่วไป

อาคาร / ห้อง

/เวลา

อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH)

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์เเห่งประเทศไทย (TSPCC)

ห้อง Auditorium

ห้อง Auditorium (๑๑๓)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

เสวนาพิเศษ  “แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส” 1 jpg  video-icon

โดย

 • ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  replicas de relojes พรหมบุญกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์

รองผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สัมมนา  “ระบบการศึกษาแบบเปิด ก้าวสู่การศึกษาสีขาว”

1jpgvideo-icon

โดย  (รอการยืนยันวิทยากร)

อาคาร / ห้อง / เวลา

อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH)

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์เเห่งประเทศไทย (TSPCC)

Auditorium

Lecture 1

Lecture 2

CC 404

CC 307

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐

S4-เสวนา: ห้องเรียนเพื่อเด็กป่วย ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

1jpgvideo-icon

โดย
 • ผู้บริหารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • ผู้แทนผู้บริหารโรงพยาบาลชลบุรี
 • ผู้แทนผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • ผู้แทนครูในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ผู้แทนครูในโรงพยาบาลปัตตานี
ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล

กรรมการและเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

S1-เสวนา: คนกับไก่สอนอะไรให้เรา1jpgvideo-icon
โดย
 • ผศ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รศ.ดร.รัศมี  ชูทรงเดช

  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • รศ.สุกัญญา  สุจฉายาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสาโรจน์  เจียระคงมั่น

  สมาคมอนุรักษ์และ พัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.ธนิต  ชังถาวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

S5-เสวนา: สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพด้วยไอที คืนคนดีสู่สังคม 1 jpg video-icon

 

 • ห้องสมุดเรืองปัญญา
 • ผลงานของผู้ต้องขังทางด้านไอที
 • การประยุกต์ใช้ eDLTV ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
 • วิชาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์
โดย ผู้แทนจากเรือนจำ/ฑัณฑสถานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถาน
ดำเนินการเสวนาโดย

นายอภิชาติ  ปินชัย

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

S1: โครงการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการตามพระราชดำริฯ

1  jpg  video-icon

โดย
 • พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี

  รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์

 • ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์

  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

 • ดร.กอบศักดิ์  ศรีประภา

  นักวิจัย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

 • ผู้เเทนจาก สอศ.
 • ผู้แทนจาก กศน.
S5-อภิปราย: ความร่วมมือChinese Academy of Science 1jpgvideo-icon
โดย….
 • ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รองเลขาธิการ ก.พ.
 • ดร.เทพชัย ทรัพนิธิ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ดร.กนกศรี ศรินนภากร
  นักวิจัย ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ า
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

S3-แลกเปลียนเรียนรู้: การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติกผ่านกิจกรรมค่าย1jpgvideo-icon

 

โดย
 • ตัวแทนครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล
 • ตัวแทนจากจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ดำเนินการโดย 

คุณอลิสา  สุวรรณรัตน์

S1-อภิปราย: ทำไมต้องไปวิจัยที่ขั้วโลก  1 jpg video-icon
โดย

 

 • รศ.ดร.วรณพ  วิยกาญจน์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดำเนินการอภิปรายโดย:
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S2-เสวนา: บทเรียนและก้าวต่อไป ของโครงการไอทีเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม1jpgvideo-icon

 

โดย
 • นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางสาววรรณา บินอาสัน ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ
 • ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
 • นางสาวมารียานา ตาปอ อุสตาซะห์ โรงเรียนจรรยาอิสลาม

ดำเนินรายการโดย  ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

S2-เสวนา: โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GoGoBoard และ Rasp berry PI  กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  1  jpg  video-icon
โดย
 • ดร.อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นายอำนาจ  ประยูรศุข

  ผอ.โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

 • นายคมกริช  บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • นางสาวรัตนา  ม่วงโมรานักเรียนในโครงการ ที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • นายพิสิษฐ์  นามการนักเรียนในโครงการ ที่ทำงานอยู่ในบริษัทผลิต Software ในประเทศไทย
 • ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชินี
ดำเนินการเสาวนาโดย

นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ

ที่ปรึกษาโครงการฯ

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐

S3-แลกเปลียนเรียนรู้: การพัฒนากยภาพการเรียนรู้ของ เด็กออทิสติก1jpgvideo-icon

 

 • การดูแลเด็กออทิสติก แบบบูรณาการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย หน่วยจิตเวชเด็ก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 • การจัดการเรียนการสอนเด็ก  ออทิสติกโดย โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่
ดำเนินการโดย

นางสาวอลิสา  สุวรรณรัตน์

S1-อภิปราย: แกะรอยอนุภาค

1jpgvideo-icon

โดย
 • ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการอภิปรายโดย

ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S5- แลกเปลี่ยนประสบการณ์: “เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ได้ด้วยไอที” และความคิดเห็นของผู้ใหญ่ใจดี การขยายโอกาสโครงการ”1  jpg  video-icon

 

โดย
 •  เยาวชนแกนนำไอที จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๕ แห่ง
 •  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ
ดำเนินการโดย

นางศรีดา  ตันทอธิพานิช

ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

S2:  การสัมมนา: โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที)1jpgvideo-icon

 

โดย:  คณาจารย์ผู้นำเสนอผลงานจาก
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
 • โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จ.นครนายก
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
ดำเนินรายการโดย

ผศ.ดร.ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

                                ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับกลุ่มเฉพาะ

อาคาร / ห้อง/ เวลา

อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH)

ห้อง Lab 3

ห้อง Lab 4

ห้อง SC 105

ทางเชื่อมบริเวณอาคาร ๑ และ อาคาร ๒

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐

S5-Workshop:  การทำ Stop motion อย่างง่าย1jpgvideo-icon

โดย เยาวชนแกนนำไอที จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจ ๕ แห่ง

S5-Workshop:  การออกแบบและทำโปสการ์ดอย่างง่าย

1jpgvideo-icon

โดย เยาวชนแกนนำไอที จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจ ๕ แห่ง

S2-workshop: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐานสำหรับครูระดับประถมศึกษา1jpgvideo-icon

โดย นักวิจัย จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช

ดร. ธราธร ทีรฆฐิติ

ดร. อรนุช ลีลาพร

ดร. ยินดี ชาญวิวัฒนา

S2-ฐานการเรียนรู้: ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน1jpgvideo-icon

โดย: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ S2-Workshop:  การประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ1jpgvideo-iconโดย

 • ดร.มนธิดา  สีตะธนีที่ปรึกษาโครงการฯ
 • ดร.พล  เชาว์ดำรงค์ที่ปรึกษาโครงการฯ
 • พลเรือตรีถาวร  เจริญดีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 หมายเหตุ:

 •    รายชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  กรุณาติดตามกำหนดการล่าสุดที่ www.princess-it.org/60th-anniversary
 •    งานสัมมนาวิชาการ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  นิทรรศการวันที่ ๒๙  มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 •    ชื่อย่อของงานแต่ละด้าน มีดังนี้

              S1 = งานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ       S2 = งานวิชาการ ด้านไอทีเพื่อการศึกษา

              S3 = งานวิชาการ ด้านไอทีเพื่อคนพิการ                                                    S4 = งานวิชาการ ด้านไอทีเพื่อเด็กป่วย

              S5 = งานวิชาการ ด้านไอทีสำหรับผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ