วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  |  วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  |   วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตารางสัมนาสำหรับบุคลทั่วไป

อาคาร / ห้อง/ เวลา อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อาคารสำนักงานกลาง (CO)
ห้อง Auditorium ห้อง Lecture 2 ห้อง Theater 110
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ S2 เสวนา หลากหลายความคิดเกี่ยวกับ Project-based Learning (PBL)
1jpgvideo-icon
โดย

 • นางสาวสุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนทางเลือกดรุณสิกขาลัย
 • นางสาวสติยา ลังการพินธุ์ จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ตัวแทนนักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์  ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  ม.เกษตรศาสตร์

 

 S3 บรรยาย: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการ
1
jpgvideo-icon

โดย

 • นายธนากร  พละชัย
  ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค

S2 เสวนา ไอซีทีตอบโจทย์ ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1
jpgvideo-icon

โดย

 • นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ
  ที่ปรึกษาโครงการฯ
 • นายจิระวัฒน์ ปันทองมา
  โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
 • ตัวแทนสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ดำเนินการเสวนาโดย
พระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน
ผอ.โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐

S2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” 1jpg

โดย

 • รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทสรช.
 • ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทองคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวสติยา ลังการ์พินธุ์ replica uhren ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • นายพิตตินันท์ คำสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ดำเนินการโดย
ดร.ศศิธร โสภารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

S3-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ
1
jpgvideo-icon

โดย

 •  ตัวแทนครูโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
 •  ตัวแทนครูโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านการได้ยิน
 •  ตัวแทนครูโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านสติปัญญา
 •  นายเจน ชัยเดช
  วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

ดำเนินการโดย
คุณอลิสา  สุวรรณรัตน์

S2-อภิปราย: การพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1jpgvideo-icon

โดย

 •  ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐

S3: การสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ1jpgvideo-icon

โดย

ทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและสูงอายุ เนคเทค

S2 เสวนา การพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ขอโรงเรียนพระปริยัติธรรม”1jpgvideo-icon
โดย

 • ผศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พระครูโสภณปัญญาธร
  ผอ.โรงเรียนเชตวันวิทยา
 • พระปลัดคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ
  ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
 • พระอธิการรักชาติ  ธมฺสาสโน
  ผอ.โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา

ดำเนินการเสวนาโดย
รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับกลุ่มเฉพาะ

อาคาร / ห้อง/ เวลา อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อาคารสำนักงานกลาง (CO)
ห้อง Lecture 1 ห้อง SC 101 ห้อง SC 105 ห้อง CO 101
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐

S2-worksop: รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน1jpgvideo-icon่่่

โดย

 • ดร.มนธิดา  สีตะธนีที่
  ปรึกษาโครงการฯ
 • ดร.พล  เชาว์ดำรงค์ที่
  ปรึกษาโครงการฯ
 • พลเรือตรีถาวร  เจริญดี
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

S5- workshop: การประยุกต์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) สำหรับการศึกษานอกระบบในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานพินิจ(วิชาชีพระยะสั้น วิชาสามัญ โครงการผู้ไม่รู้หนังสือ)1jpgvideo-icon

โดย

 • ผู้แทนจากทัณฑสถานบำบัดหญิง  จังหวัดปทุมธานี
 • ผู้แทนจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
 • นายฉัตรชัย  แตงเทศ
  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

S2- workshop: สร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded Board1jpgvideo-icon

โดย

 • นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ
  ที่ปรึกษาโครงการฯ
 • ดร.เรวัตร  ใจสุทธิ
  คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐

S2-workshop: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network
1jpgvideo-icon

โดย

ตัวแทนครูและนักเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

s2-workshop:
การอ่านเพื่อความเข้าใจและแบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด
1
jpgvideo-icon

 • ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย