TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย/หุ่นยนต์สำรวจ

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนและที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยหรือหุ่นยนต์สํารวจ

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศโรงเรียนราชินีนางสาวสุชัญสินี หิรันย์ประทีป25661202-0215
ชนะเลิศโรงเรียนราชินีนางสาววรัตตรา วิภูศิริคุปต์25661202-0216
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายสุภณัฐ สมสงค์25661202-0217
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กชายชัชวาลย์ แพ่งศรี25661202-0218
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนายศราวุธ เถาพุทธา25661202-0219
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเด็กชายวุฒิพัฒน์ โนนสุราช25661202-0220
เหรียญเงินโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์25661202-0221
เหรียญเงินโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเด็กหญิงวิภาดา บุตรอินทร์25661202-0222
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายอาหมื่อ เชอหมื่อ25661202-0223
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนางสาวดารุณี ดอยพนาสุข25661202-0224
ชนะเลิศโรงเรียนราชินีนายอภิชาติ อินทนิน  (ครูที่ปรึกษา)25661202-0225
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางมยุรา  ดวงปัญญา  (ครูที่ปรึกษา)25661202-0226
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร  (ครูที่ปรึกษา)25661202-0227
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายอิทธิพล  ต๊ะศรี (ครูที่ปรึกษา)25661202-0228