TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ต้น) จำนวน 20 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 3 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 10 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 7 โครงงาน